Algemene Voorwaarden / Privacy beleid

Diclaimer, gebruikersvoorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid

Disclaimer

Profzorg-NMA (https://www.profzorg-nma.nl/) is een tweedelijns zorginterventie met als doel om zorgverleners te voorzien van informatie en kennis te laten delen rondom spierziekten.

Profzorg-NMA spant er zich voor in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Profzorg-NMA is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent, als gebruiker,  verantwoordelijk voor al hetgeen u via Profzorg-NMA verzendt.

In acute situaties dient altijd, zoals te doen gebruikelijk, telefonisch contact opgenomen te worden met de aangewezen medische hulpverleners.

Profzorg-NMA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

Gebruikersvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het online platform aangeboden onder de domeinnaam www.Profzorg-NMA.nl (hierna ‘Profzorg-NMA’). Profzorg-NMA is van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis gevestigd te (6525 EZ) Nijmegen aan de Geert Grooteplein Noord 9 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.

Door gebruik te maken van de Profzorg-NMA en/of in te loggen in je Profzorg-NMA Account ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden m.b.t. het gebruik van Profzorg-NMA.

Dienstverlening

- Profzorg-NMA biedt een platform waarbinnen gebruikers algemene en betrouwbare (openbare) informatie kunnen vinden over spierziekten en daaraan gekoppelde informatie over wetenschappelijke onderzoeken, behandelingen en over actuele congressen of nieuwsberichten. De inhoud van de openbare informatie in de Profzorg-NMA is met de grootst mogelijk zorg en op basis van wetenschappelijke inzichten door moderators van het platform samengesteld en wordt periodiek aangepast. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud toch onvolledig, niet-actueel of onjuist is.

De algemene (openbare) informatie in de Profzorg-NMA kan niet gezien worden als een persoonlijk advies, diagnose of alternatief voor een behandeling en/of informatie van een zorgverlener.

Naast het openbare deel biedt Profzorg-NMA ook een besloten en beveiligde omgeving waarbinnen gebruikers op een veilige manier informatie kunnen uitwisselen met andere professionals. Je kunt alleen van deze besloten omgeving gebruik maken als je beschikt over een account op de Profzorg-NMA (hierna: ‘Profzorg-NMA Account’).

Het Profzorg-NMAteam spant zich naar alle redelijkheid in om Profzorg-NMA, het Profzorg-NMA Account en haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Zij legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Het Profzorg-NMAteam is gerechtigd (de toegang tot) de Profzorg-NMA en/of het Profzorg-NMA Account (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

Profzorg-NMA Account

Het Profzorg-NMA Account kan uitsluitend worden gebruikt na het doorlopen van een authenticatieprocedure. Als onderdeel van het authenticatieproces dien je een hyperlink, opgenomen in een van het Profzorg-NMAteam ontvangen uitnodigingsmail, aan te klikken. Het Profzorg-NMA Account kan alleen worden aangevraagd als je voldoet aan de eisen die aan de verschillende gebruikers gesteld worden; zulks ter beoordeling van het Profzorg-NMAteam. Bij oneigenlijk gebruik kan het Profzorg-NMA besluiten om uw account in te trekken of te blokkeren.

Het Profzorg-NMA is alleen een informatieplatform om kennis en informatie uit te wisselen en is daarmee uitdrukkelijk GEEN partij bij de geneeskundige of paramedische behandeling  en heeft ook geen enkele betrokkenheid daarbij.

Gebruik van de Profzorg-NMA en het Profzorg-NMA Account

Je staat ervoor in dat alle (contact)gegevens en informatie die je via de Profzorg-NMA en/of het Profzorg-NMA Account verstrekt juist en actueel zijn en de Profzorg-NMA Account uitsluitend persoonlijk gebruikt. Je bent niet gerechtigd om je Profzorg-NMA Account over te dragen aan of te laten gebruiken door een derde.

Inloggen in je Profzorg-NMA Account kan met behulp van je e-mailadres, en een zelfgekozen wachtwoord. Je dient vertrouwelijk om te gaan met je inloggegevens en deze niet aan derden te verstrekken.

Persoonsgegevens en privacy

Profzorg-NMA draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’).

Het Privacy statement Profzorg-NMA is van toepassing op de persoonsgegevens en alle overige vertrouwelijke informatie die via Profzorg-NMA en het Profzorg-NMA Account door Radboudumc en Moos and Spike worden verwerkt. We adviseren je het Privacybeleid Profzorg-NMA goed door te lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot Profzorg-NMA waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, en overige materialen berusten bij Radboudumc en/of haar licentiegevers.

Het Radboudumc verleent je een exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Profzorg-NMA uitsluitend voor jezelf te gebruiken, met inachtneming van de volgende beperkingen en voorwaarden:

- je mag (onderdelen van) de Profzorg-NMA niet aan derden ter beschikking stellen, wijzigen of kopiëren en ook niet anderszins verveelvoudigen of openbaar maken.

- eventuele aangebrachte technische beveiligingsmaatregelen of gebruiksbeperkingen mogen niet verwijderd of ontweken worden.

- het is niet toegestaan aan de Profzorg-NMA ten grondslag liggende software te decompileren, de code te verwijderen, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.

Aansprakelijkheid

Ofschoon Profzorg-NMA met de dienstverlening de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken, storingen of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledige, onjuiste of subjectief gekleurde content.

Het gebruik van de Profzorg-NMA en het Profzorg-NMA Account is volledig voor je eigen risico. Het Profzorg-NMAteam, Radboudumc en Moos and Spike zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van Profzorg-NMA.

Beëindiging van het Profzorg-NMA Account

Je bent te allen tijde gerechtigd om je Profzorg-NMA Account te op te zeggen.

Het Profzorg-NMAteam is gerechtigd om je Profzorg-NMA Account te verwijderen (en het daarmee op te zeggen) indien je langer dan een jaar niet hebt ingelogd in het Profzorg-NMA Account, in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of als het Profzorg-NMAteam een andere goede reden heeft om zonder toestemming tot beëindiging van het Profzorg-NMA Account over te gaan, zoals maar niet beperkt tot (een vermoeden van) kennelijk misbruik of handelen in strijd met de goede zeden. In aanvulling op voorgaande is het Profzorg-NMAteam te allen tijde gerechtigd om het Profzorg-NMA Account, om welke reden dan ook, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden .

Slotbepalingen

Het Profzorg-NMAteam is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen door publicatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de website van Profzorg-NMA. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kun je het gebruik van Profzorg-NMA staken en het Profzorg-NMA Account in overeenstemming met artikel 7.1 beëindigen. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Profzorg-NMA, wordt daarmee jouw aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.

Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Het Profzorg-NMAteam zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op het gebruik van Profzorg-NMA (waaronder het Profzorg-NMA Account) en deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Nijmegen, 2022

Privacybeleid

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die van de gebruikers van Profzorg-NMA worden verwerkt.

Indien je jouw persoonsgegevens. in het Profzorg-NMA Account invult of wijzigt en daarna informatie deelt, geef je daarmee uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy statement te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor jouw eigen administratie.

Verantwoordelijke en bewerker

Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens binnen het algemene deel van Profzorg-NMA treedt het Radboudumc op als verwerkingsverantwoordelijke (zie artikel 2).

De gegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming van het Radboudumc zijn hier te vinden.

Het Radboudumc, het Profzorg-NMAteam en Moos and Spike zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die je in het niet afgeschermde deel invoert of deelt; daar ben je dus zelf verantwoordelijk.

Bij het aanmaken van een Profzorg-NMA Account worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Werkadres

- E-mailadres

- Discipline

- Kwaliteitsregistratie of big nummer

Profzorg-NMA  verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je voor- en achternaam, werkadresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het opnemen van contact door Profzorg-NMA en zijn tevens nodig voor het toekennen van een Profzorg-NMA Account.

b) uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de zorginstelling je naam en e-mailadres om je eventuele updates en  nieuwsbrieven toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

c) jouw voor- en achternaam , e-mailadres en mobiel nummer worden gebruikt voor de authenticatie en beveiliging van het Profzorg-NMA Account.

Jouw gegevens worden gebruikt ter opname in de zorgzoeker indien je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt verleend.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 en 3, kun je eveneens contact opnemen met de het team (https://www.profzorg-nma.nl/)

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy statement kunnen worden gericht aan onze klantenadministratie (https://www.profzorg-nma.nl/contact).

Vragen, klachten en wijzigingen

Bij vragen of klachten aangaande de privacy en verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen met de klantenadministratie (https://www.profzorg-nma.nl/contact).

Dit Privacy statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Profzorg-NMA bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy statement te bekijken.

Nijmegen, 2022

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website www.Profzorg-NMA.nl (hierna: ‘Website’ of ‘Profzorg-NMA’). De Profzorg-NMA is van Radboudumc Amalia kinderziekenhuis gevestigd te (6525EZ) Nijmegen aan de Geert Grooteplein Noord 9 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.

Profzorg-NMA maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals tags/beacons en Javascripts (hierna samen te noemen “cookies”), voor het goed functioneren en analyseren van het gebruik van de website. Het gaat om twee soorten cookies: functionele cookies en analyse cookies.

Functionele Cookies

Functionele cookies zorgen er voor dat de Profzorg-NMA goed werkt en functioneert. Meer specifiek gebruikt de Profzorg-NMA functionele cookies voor:

- het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s binnen de Profzorg-NMA, bijvoorbeeld tijdens het invullen van formulieren, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen;

- het doorgeven van de door jou ingevulde informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;

- het uitlezen van je browserinstellingen om onze Website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven;

- het gelijkmatig belasten van de Website, waardoor de site bereikbaar blijft.

Analyse cookies

Met behulp van analyse cookies ontvangen wij informatie over het gebruik van de Profzorg-NMA. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s, surfgedrag van bezoekers of de tijdsduur van een bezoek op de Website. Aan de hand van deze informatie kunnen wij nader onderzoek doen over het gebruik van (onderdelen van) de Profzorg-NMA en dat vervolgens verder analyseren om zodoende de website te verbeteren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de Profzorg-NMA en de daarop aangeboden dienstverlening. Er worden hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat u als specifiek persoon hebt gedaan op de website.

Voor de analyse maakt Profzorg-NMA gebruik van de dienstverlening van Google Analytics.

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze Website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded-elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze Website getoond worden.

Indien je op onze Website cookies tegenkomt die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen, dan kan je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat jouw browser alle cookies, of alleen de cookies van derde partijen, weigert. Bovendien kun je de cookies die al op je computer zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen

Dit cookiebeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig dit document na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in november 2017.

Nijmegen, 2022.