Algemene Voorwaarden / Privacy beleid

1. Definities

 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Afnemer: de partij die terzake kennisuitwisseling over neuro-musculaire aandoeningen een account afsluit via http://www.profzorg-nma.nl; 

 

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679;

 

Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die het Systeem gebruikt. Die persoon kan ook een Afnemer zijn; in veel gevallen gaat dit om zorgprofessionals als een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, kinderrevalidatiearts of andere professional betrokken bij kinderen met neuromusculaire aandoeningen.

 

Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die voor een Eindgebruiker gelden bij het gebruik van het Systeem;

 

Informatie: alle informatie in brede zin (teksten, afbeeldingen, films, waaronder eventueel persoonsgegevens) die door Afnemer wordt geüpload in het Systeem. Bij het aanmelden in het Systeem wordt gevraagd naar discipline en locatie. Deze worden vervolgens (na toestemming) opgenomen in de zorgwijzer. Het doel daarvan is tweeledig. Op deze manier kunnen collega’s in dezelfde regio elkaar gemakkelijk vinden om op regionaal gebied samen te werken. Daarnaast geeft het een landelijk overzicht van paramedici die werken met / ervaring hebben met de zorg voor kinderen met een NMA.

 

Profzorg-NMA: Dit Lerend Netwerk is een interactieve site waarop professionals die werken met kinderen met NMA informatie kunnen halen, brengen en delen. Het afsluiten van een account is kosteloos. Dit platform is opgezet door een werkgroep van het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen. Technische ontwikkeling door Moos and Spike B.V., statutair gevestigd te Winssen en kantoorhoudende te Winssen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81776969.

 

Systeem: de hard- en software tezamen die de Afnemer en Eindgebruiker in staat stelt om informatie over neuro-musculaire aandoeningen te kunnen halen, brengen en delen. Het Systeem is te gebruiken na het kosteloos aanmaken van een account door de Afnemer.

 

Verwerkers Overeenkomst: de als bijlage 2 hieronder in dit document opgenomen als bijlage 2 verwerkersovereenkomst.

 

2. Toepasselijkheid

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Profzorg-NMA en alle overeenkomsten met betrekking tot diensten of leveringen waarop Profzorg-NMA deze voorwaarden van toepassing verklaart.

 

2.2. Algemene (inkoop) voorwaarden van de Afnemer gelden niet.

 

2.3. Aanvaarding van een afwijking van deze algemene voorwaarden ten nadele van Profzorg-NMA is voor Profzorg-NMA slechts bindend voor de opdracht waarop die afwijking betrekking heeft.

 

3. Dienstverlening

 

3.1. De Afnemer draagt onder meer zorg voor en is uitsluitend aansprakelijk voor:

 

a. het identificeren van de deelnemers aan een Lerend Netwerk, inclusief hun communicatiemiddelen (met name hun e-mailadres);

 

b. het eventueel verzorgen van de uitnodigingen en het tijdig versturen daarvan;

 

c. alle Informatie.

 

3.3. Door Profzorg-NMA terzake de in het voorgaande lid opgenomen punten algemene teksten op haar website, dan wel andere communicatie daarover, kan door de Afnemer niet worden beschouwd als juridisch advies ter zake. Afnemer dient zelf altijd over deze punten kwantitatief en kwalitatief afdoende juridische advies in te winnen.

 

3.4. De Afnemer draagt zorg voor een afdoende back up van de Informatie. Onverminderd de verbintenissen van Profzorg-NMA onder de Verwerkersovereenkomst, zal Profzorg-NMA gerechtigd zijn de Informatie te wissen of aan te passen.

 

3.5. De Afnemer vrijwaart Profzorg-NMA voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van het Systeem, met name ook die aanspraken die verband houden met de hiervoor in lid 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde punten.

 

4. Prijzen

 

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of anders aangegeven is het Systeem van Profzorg-NMA kosteloos te gebruiken door Afnemers, mits zij akkoord zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden. 

 

4.2. Profzorg-NMA behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze door Profzorg-NMA worden ingevoerd.

 

5. Intellectueel eigendom

 

5.1. Eventuele auteursrechten op de Informatie komen toe aan de Afnemer. Voor zover nodig geeft de Afnemer aan Profzorg-NMA hierbij toestemming de Informatie op het Systeem te bewaren en middels het Systeem openbaar te maken en te verveelvoudigen een en ander voor zover nodig om het Systeem te leveren.

 

5.2. Alle auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van het Systeem komen uitsluitend toe aan Profzorg-NMA en/of aan de licentiegevers van Profzorg-NMA.

 

5.3. De Afnemer verkrijgt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht het Systeem te gebruiken of te laten gebruiken door het overeengekomen aantal Eindgebruikers, indien en voor zover de betreffende Eindgebruikers de Algemene voorwaarden accepteren.

 

5.4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde geldt tevens ten aanzien van eventueel specifiek voor de Afnemer ontwikkelde software en/of functionaliteit die bedoeld is deel uit te maken van het Systeem. Profzorg-NMA draagt de (intellectuele eigendoms-)rechten daarvan nooit over, maar verleent de Afnemer en de Eindgebruikers daarop dezelfde niet-exclusieve gebruiksrechten als die de Afnemer en de Eindgebruikers hebben ten aanzien van het Systeem.

 

5.5. De Eindgebruikers dienen correcte en volledige profielgegevens aan Profzorg-NMA te verstrekken. De Afnemer staat er voor in dat zijn Eindgebruikers aan deze eisen voldoen en blijven voldoen.

 

5.6. De Eindgebruikers verkrijgen uitsluitend een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht van toegang tot het Systeem. Dit gebruiksrecht is verder in duur beperkt zoals door Profzorg-NMA bepaald of zoals overeengekomen. Bij gebreke van een dergelijke bepaling, kent het gebruiksrecht een duur van 6 maanden na afloop van Profzorg-NMA.

 

5.7. Behalve voor zover in deze algemene voorwaarden toegestaan, mogen de Afnemer noch de Eindgebruikers de tot het Systeem behorende software op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar (laten) maken of (laten) verveelvoudigen of (laten) wijzigen.

 

5.8. De Afnemer noch de Eindgebruiker mogen de tot het Systeem behorende software (laten) decompileren of analyseren.

 

5.9. De Eindgebruikers noch de Afnemer mogen een aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom in of bij het Systeem of in of bij de documentatie wijzigen of verwijderen.

 

5.10. De Eindgebruikers noch de Afnemer mogen technische beveiligingen verwijderen of omzeilen.

 

5.11. Met betrekking tot software van derden die deel uitmaakt van het Systeem geldt dat de Afnemer en de Eindgebruiker daartoe niet meer rechten en verplichtingen hebben dan in deze algemene voorwaarden opgenomen en zoveel minder rechten en zoveel meer verplichtingen als in de algemene voorwaarden van de betreffende derde is opgenomen. Indien de algemene voorwaarden van de betreffende derden niet tijdig aan Afnemer ter hand zijn gesteld, geldt het tweede deel van de voorgaande volzin niet, tenzij de Afnemer een partij is als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW. Onverminderd hetgeen in dit artikel bepaald, kan Profzorg-NMA nooit meer rechten op software van derden verstrekken dan Profzorg-NMA zelf heeft.

 

5.12. Ter voorkoming van misverstanden: voor standaardsoftware die nodig is voor de werking van het Systeem maar daar geen deel van uitmaakt, zoals systeemsoftware, browsersoftware, plugins, software om informatie zichtbaar te maken en dergelijke, evenals andere standaardsoftware van derden die door Profzorg-NMA is aangeduid als niet behorende tot het Systeem, geldt dat de Afnemer en/of de Eindgebruiker zelf en op eigen kosten dienen te zorgen voor het sluiten van een geldige licentieovereenkomst met de rechthebbenden op die software.

 

6. Gebruik systeem door Afnemer

 

6.1. Profzorg-NMA is nooit aansprakelijk voor het gebruik dat de Afnemer of de Eindgebruiker van het Systeem maakt.

 

6.2. De Afnemer en de Eindgebruikers dienen hun toegangscodes geheim te houden. Ieder gebruik en ieder misbruik van deze informatie, is altijd voor rekening van de Afnemer of de Eindgebruiker, waarbij de handelingen van zijn Eindgebruikers naast de eigen verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker aan de Afnemer worden toegerekend.

 

6.3. Het gebruik van het Systeem kan en mag nooit zodanig zijn dat het leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van het Systeem of enig gedeelte daarvan door de Afnemer, de Eindgebruiker of een derde.

 

6.4. Afnemer zal het Systeem niet gebruiken om onrechtmatig te handelen. Afnemer zal het Systeem niet gebruiken voor doeleinden die in de ogen van Profzorg-NMA niet acceptabel zijn, zoals, zonder daartoe te zijn beperkt, het organiseren of faciliteren van maatschappelijk ongewenste activiteiten, zoals pornografische, -discriminerende, - gewelddadige of antidemocratische activiteiten en daarmee vergelijkbare handelingen.

 

6.5. Afnemer zal het Systeem niet gebruiken om virussen, malware of andere schadelijke informatie te verspreiden.

 

6.6. Indien een derde Profzorg-NMA meldt dat Afnemer of een van zijn Eindgebruikers via het Systeem Informatie opslaat of deelt die onrechtmatig is, kan Profzorg-NMA die Eindgebruiker blokkeren dan wel, indien mogelijk, andere maatregelen nemen om de situatie die die derde omschrijft definitief of tijdelijk te beëindigen. Profzorg-NMA zal de Afnemer en/of de Eindgebruiker in de gelegenheid stellen zijn visie te geven. Indien de Afnemer wenst dat Profzorg-NMA de betreffende Eindgebruiker weer toelaat het Systeem en, eventueel, de betreffende Informatie te gebruiken, zal Profzorg-NMA dat doen mits Profzorg-NMA van oordeel is dat verdergaand gebruik niet onrechtmatig is. Profzorg-NMA wordt door het ingrijpen zoals in dit artikel omschreven nooit schadeplichtig jegens de Afnemer.

 

6.7. De Afnemer vrijwaart Profzorg-NMA voor alle schade, Profzorg-NMA’ juridische kosten daarin begrepen, die Profzorg-NMA lijdt en die verband houdt met het gebruik van Online Vergaderen en de Informatie door de Afnemer en door zijn Eindgebruikers.

 

7. Beschikbaarheid en onderhoud

 

7.1. Profzorg-NMA zal zich inspannen het Systeem 24 uur per dag toegankelijk te houden, behoudens wanneer die toegang moet worden gestaakt vanwege enige vorm van onderhoud aan het Systeem.

 

7.2. Profzorg-NMA is niet verplicht er voor te zorgen dat en garandeert niet dat het Systeem zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of beschikbaar zal zijn, of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd.

 

7.3. Profzorg-NMA is niet verantwoordelijk voor de internet- of andere verbinding die aan de zijde van de Afnemer of de Eindgebruiker nodig is om het Systeem te gebruiken.

 

7.4. Profzorg-NMA komt in ieder geval niet in verzuim wanneer toegang niet mogelijk is vanwege omstandigheden die buiten Profzorg-NMA’ invloedssfeer liggen. Zulke omstandigheden zijn bijvoorbeeld het wegvallen van verbindingen of andere diensten van derden nodig om het Systeem beschikbaar te houden.

 

7.5. Profzorg-NMA garandeert niet dat het Systeem zal blijven functioneren nadat de systeemsoftware (waaronder het betreffende platform en/of de relevante API) waarvoor het is ontworpen wordt ge-upgrade of anderszins wordt gewijzigd.

 

8. Geen resultaatsverbintenissen, updates/fouten/eisen aan configuratie Eindgebruiker

 

8.1. Verbintenissen voor Profzorg-NMA zijn altijd inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Bij het vervaardigen van software in opdracht van de Afnemer geldt dat Profzorg-NMA nooit tot meer kan worden gehouden dan tot, gegeven het budget en de overige omstandigheden van het geval, het leveren van een redelijke inspanning om tot de beoogde functionaliteit te komen.

 

8.2. Termijnen voor de uitvoering oplevering door Profzorg-NMA hebben slechts een indicatieve strekking. Profzorg-NMA raakt door het verstrijken van een termijn niet in verzuim. Een termijn verhindert wel opeising van de prestatie voor het aflopen er van.

 

8.3. Profzorg-NMA zal zich er voor inspannen er voor te zorgen dat het Systeem in grote lijnen de functionaliteit bezit die in officiële omschrijving ten tijde van het leveren daarvan is opgenomen, met dien verstande dat Profzorg-NMA altijd gerechtigd is bepaalde functionaliteit te laten vervallen of toe te voegen.

 

8.4. Uitingen van derden over Profzorg-NMA en het Systeem zijn uitsluitend voor rekening van die derden.

 

8.5. Indien er zich fouten voordoen in het Systeem, zal Profzorg-NMA zich inspannen deze fouten in een volgende versie te hebben verholpen, dan wel een update uitbrengen waarin deze fouten zijn verholpen.

 

8.6. Een eventuele service level agreement (“SLA”) kan altijd door Profzorg-NMA worden aangepast.

 

8.7. In het geval er een SLA van toepassing is, is de enige vordering die de Afnemer toekomt in het geval van fouten in het Systeem een vordering tot nakoming van die SLA.

 

8.8. Profzorg-NMA vermeldt voor welke soft- en hardware configuratie het Systeem is gebouwd. Het gebruik van andere configuraties is wellicht mogelijk, maar Profzorg-NMA heeft geen enkele verplichting de werking van het Systeem in combinatie met die andere configuraties te ondersteunen.

 

9. Persoonsgegevens

 

9.1. Profzorg-NMA, de Eindgebruikers en de Afnemer houden zich aan alle geldende wettelijke regels omtrent de omgang met persoonsgegevens als gedefinieerd in de AVG. De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen, hebben de betekenis die de AVG daaraan geeft.

 

9.2. Met betrekking tot de persoonsgegevens deel uitmakende van de Informatie is Profzorg-NMA verwerker en zijn de Afnemer en eventueel de Eindgebruikers verwerkingsverantwoordelijken. Profzorg-NMA zal gebruiksgegevens ontstaan bij het gebruik van het Systeem, gebruiken om het Systeem en zijn diensten te verbeteren. Indien en voor zover deze gebruiksgegevens persoonsgegevens zijn, zal Profzorg-NMA die als verwerkingsverantwoordelijke gebruiken conform de geldende regelgeving. Profzorg-NMA zal, in dit kader, eventuele persoonsgegevens altijd alleen op het hoogst haalbare geaggregeerde niveau gebruiken.

 

9.3. Profzorg-NMA verwerkt verder persoonsgegevens van de Eindgebruikers en contactpersonen bij de Afnemer, onder meer ter uitvoering van de overeenkomst en ten behoeve van haar marketing, een en ander zoals in meer detail in haar privacy statement vermeld. Het privacy statement is te vinden via deze link: https://moosandspike.com/privacyverklaring/

 

9.4. De Afnemer sluiten hierbij de Verwerkersovereenkomst.

 

10. Aansprakelijkheid

 

10.1. Profzorg-NMA en bij Profzorg-NMA betrokken personen zijn slechts aansprakelijk jegens de Afnemer voor zover in dit artikel bepaald. De beperking van de aansprakelijkheid van Profzorg-NMA zoals hierin bepaald, geldt ook voor alle andere bij Profzorg-NMA betrokken personen. Profzorg-NMA bedingt die beperking ook voor hen.

 

10.2. De totale aansprakelijkheid van Profzorg-NMA voor alle toerekenbare tekortkomingen en/of vanwege al het onrechtmatig handelen van Profzorg-NMA of in verband met een andere dienst, is altijd beperkt tot vijftig procent van de vergoeding voor de betreffende dienst.

 

10.3. De Afnemer vrijwaart Profzorg-NMA voor alle aanspraken van zijn Eindgebruikers jegens Profzorg-NMA.

 

10.4. Profzorg-NMA is altijd gerechtigd ingeval van een (dreigende) toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen, het bedrag van haar aansprakelijkheid aan de Afnemer als omschreven in leden twee en drie van dit artikel tegen finale kwijting te betalen. De Afnemer heeft dan, onverminderd de overige rechten van Profzorg-NMA, geen recht meer nakoming van de verbintenissen van Profzorg-NMA te vorderen.

 

11. Overmacht

 

11.1. Partijen hoeven geen verbintenissen na te komen en worden niet schadeplichtig indien er sprake is van overmacht. Overmacht aan de zijde van Profzorg-NMA houdt onder meer in overmacht aan de zijde van Profzorg-NMA of opdrachtnemers van Profzorg-NMA, overheidsmaatregelen, aanpassingen in richtlijnen van toezichthouders, storingen van internet en andere netwerken en/of elektriciteit, oorlog en opstand, algemene vervoersproblemen, fysieke inbraak en een hack van de systemen van Profzorg-NMA ondanks het voldoen door Profzorg-NMA aan de in deze voorwaarden (waaronder de bewerkersovereenkomst) gestelde normen.

 

11.2. Ingeval de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, kan ieder der partijen de Overeenkomt ontbinden. Partijen worden daardoor niet schadeplichtig. Zij zullen hetgeen reeds geleverd is pro rata afrekenen.

 

12. Duur, beëindiging van een Overeenkomst

 

12.1. Indien geen duur is bepaald, wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

12.2. Indien partijen overeen kwamen dat Profzorg-NMA Informatie host, wordt, indien een duur niet is bepaald, een overeenkomst aangegaan voor twaalf maanden, ingaande op de dag dat Profzorg-NMA aanvangt met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het Systeem. Een hostingovereenkomst wordt na afloop van die duur telkens verlengd met één jaar tenzij één van partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de lopende contractduur de betreffende Overeenkomst heeft opgezegd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

 

12.3. Profzorg-NMA heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang al dan niet voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen of te ontbinden indien:

 

a. de Afnemer of een van zijn Eindgebruikers ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

 

b. de Afnemer of een van zijn Eindgebruikers het Systeem heeft gebruikt of laten gebruiken in strijd met deze algemene voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden, daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het Systeem heeft geschonden;

 

c. aan de Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of dat deze in staat van faillissement wordt verklaard;

 

12.4. Profzorg-NMA is wegens deze beëindiging van een overeenkomst jegens de Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Profzorg-NMA op volledige schadevergoeding wegens de schending door de Afnemer van zijn verplichtingen en onverminderd Profzorg-NMA overigens terzake toekomende rechten.

 

12.5. Indien de Afnemer een overeenkomst beëindigt zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Profzorg-NMA, dient Afnemer de volledige vergoeding van Profzorg-NMA in verband met die overeenkomst te betalen.

 

12.6. De beëindiging ontslaat partijen nadrukkelijk niet van bepalingen met betrekking tot (intellectuele) eigendom, geheimhouding, toepasselijk recht en de bevoegde rechter en overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding voort te duren.

 

13. Bewijs

 

13.1. De al dan niet digitale administratie en de al dan niet digitale data uit de systemen van Profzorg-NMA of systemen die ten behoeve van Profzorg-NMA worden gebruikt (zoals logfiles), leveren bewijs op van de stellingen van Profzorg-NMA, behoudens te leveren tegenbewijs.

 

13.2. Het gebruik van een digitaal communicatiemiddel is voor risico van de partij die er voor kiest dat communicatiemiddel te gebruiken. Onverminderd het voorgaande lid geldt dat een e-mail die op de systemen van Profzorg-NMA is geplaatst bij de verzonden items, wordt geacht te zijn verzonden en aangekomen, behoudens tegenbewijs. Indien een systeem dat de Afnemer gebruikt een e-mail niet bij de geadresseerde laat aankomen of deze in een weinig of niet gebruikte map plaatst, wordt de e-mail toch geacht de Afnemer te hebben bereikt.

 

14. Vertrouwelijkheid

 

14.1. Partijen zullen vertrouwelijke informatie van de ander niet ter beschikking (laten) stellen of deze openbaar (laten) maken. Partijen zullen vertrouwelijke informatie geheim houden en alle redelijke maatregelen nemen om die geheimhouding te borgen.

 

14.2. “Vertrouwelijk” is:

 

a. alle eventuele financiële informatie (met name eventuele kortingen of bijzondere financiële afspraken);

 

b. informatie omtrent de precieze werking van het Systeem of de daarvan deel uitmakende software die niet door Profzorg-NMA is gepubliceerd op haar website;

 

c. informatie die als zodanig door een partij is gemarkeerd;

 

d. alle andere informatie waarvan het vertrouwelijk karakter kenbaar is of redelijkerwijs zou moeten zijn.

 

14.3. Niet vertrouwelijk is dat de Afnemer met betrekking tot het Systeem gebruiker is van Profzorg-NMA.

 

14.4. Partijen behoeven geen geheimhouding te betrachten voor zover het verstrekken van informatie noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht, voor zover die informatie wordt verstrekt aan door geheimhouding gebonden adviseurs of wanneer die informatie anders dan door verzuim van de betreffende partij, reeds openbaar en algemeen toegankelijk is.

 

15. Wijziging deze algemene voorwaarden

 

15.1. Profzorg-NMA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

15.2. Tenzij Profzorg-NMA binnen vier weken na de ontvangst van de mededeling dat deze algemene voorwaarden gewijzigd zijn, bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing op een lopende overeenkomst. Indien de Afnemer bezwaar maakt tegen de gewijzigde algemene voorwaarden heeft hij het recht een overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder dat hij jegens Profzorg-NMA schadeplichtig wordt indien hij:

 

a. Profzorg-NMA schriftelijk meldt dat hij de betreffende overeenkomst vanwege de wijziging in de algemene voorwaarden wil beëindigen; én

 

b. Profzorg-NMA niet binnen vier weken na ontvangst van die melding, Profzorg-NMA laat weten dat hij de betreffende overeenkomst onder de oude voorwaarden wil voortzetten.

 

16. Overig

 

16.1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige hierin bepaalde van kracht. Partijen zullen in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

16.2. Op deze algemene voorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag). Titel 1 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

 

16.3. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst zullen uitsluitend aan worden voorgelegd aan de rechtbank in Nederland.